Zasady i warunki

Niniejsze Ogólne Warunki Holenderskiej Organizacji Zakupów Domowych ((dalej: Thuiswinkel.org)) zostały opracowane w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Konsumentów w ramach Konsultacji Samoregulacji Grupy Koordynacyjnej (CZ) Rady Społeczno-Gospodarczej, która weszła w życie w 2014 roku.

Index:

Artykuł 1 - Definicje
Artykuł 2 - Dane przedsiębiorcy
Artykuł 3 - Zastosowanie
Artykuł 4 - Oferta
Artykuł 5 - Umowa
Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy
Artykuł 7 - Obowiązki klienta
Artykuł 8 - Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy i kosztów
Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy
Artykuł 10 - Wykluczenie prawa do odstąpienia od umowy
Artykuł 11 - Cena
Artykuł 12 - Zgodność i dodatkowa gwarancja
Artykuł 13 - Dostawa i egzekucja
Artykuł 14 - Czas trwania transakcji: anulowanie i przedłużenie
Artykuł 15 - Płatność
Artykuł 16 - Postępowanie reklamacyjne
Artykuł 17 - Spory
Artykuł 18 - Postanowienia dodatkowe

Artykuł 1 - Definicje

W niniejszym regulaminie obowiązują następujące definicje:
1.Umowa dodatkowa: umowa, na mocy której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe lub usługi w związku z tą umową na odległość, przedmioty, treści cyfrowe lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie umowy pomiędzy osobą trzecią a przedsiębiorcą;
2. Okres namysłu: okres, w którym klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
3. Klient: osoba fizyczna, która nie działa w celach związanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;
4. Dzień: dzień kalendarzowy;
5. Treści cyfrowe: dane wytworzone i dostarczone w formie cyfrowej;
6. Umowa na czas trwania: umowa, która obejmuje regularne dostarczanie towarów, usług i/lub treści cyfrowych przez określony czas;
7. Trwały nośnik danych: dowolne narzędzie – w tym e-mail – umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający przyszłe konsultacje lub wykorzystanie przez okres dostosowany do celu, dla którego informacje są przeznaczone i umożliwiają niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji;
8. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;
9. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna będąca członkiem Thuiswinkel.org i oferująca produkty, (dostęp do) treści cyfrowych lub usług konsumentom na odległość;
10. Umowa na odległość: umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży produktów na odległość, treści cyfrowych i/lub usług, przy czym do zawarcia umowy stosowane są techniki komunikacji zdalnej-włącznie lub wyłącznie w jednej części lub więcej;
11. Wzór formularza odstąpienia od umowy: europejski wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty w Załączniku I do niniejszych warunków; Załącznik I nie musi być udostępniony, jeżeli konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od jego zamówienia;
12. Technika porozumiewania się na odległość: środki, które można wykorzystać do zawarcia umowy, bez konieczności jednoczesnego spotkania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym miejscu.

Artykuł 2 - Dane przedsiębiorcy

Nazwa przedsiębiorcy: CJ Wildbird Foods Limited
Handel pod nazwą(ami):
Vivara

Adres siedziby:
Overloonsweg 11 A
5821 EE Verlingsbeek

Adres dostaw:
Grotestraat 93
5801 BE Vnray

Numr telefonu: +31 478 517 577 mast be Polish number telephone
Godziny otwarcia:
Od Poniedziałku do Piątku od 9:00 do 17:00


e-mail: info@vivara.pl

Numer Izby Handlowej KvK: 81114931  
Numer Identyfikacji Podatkowej: NL810756584B01

Artykuł 3 - Zastosowanie

1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków jest udostępniany klient. Jeżeli nie jest to możliwe, przedsiębiorca przed zawarciem umowy na odległość wskaże, w jaki sposób ogólne warunki handlowe muszą być postrzegane przez przedsiębiorcę i że zostaną wysłane bezpłatnie jak najszybciej na żądanie konsumenta .
3. Jeżeli umowa na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, niezależnie od poprzedniego paragrafu i przed zawarciem umowy, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony klientowi drogą elektroniczną w taki sposób, że może on być przechowywany w prosty sposób na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami drogą elektroniczną i że zostaną one przesłane bezpłatnie na żądanie klienta drogą elektroniczną lub w inny sposób.
4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktów lub usług, akapit drugi i trzeci ma wtedy zastosowanie mutatis mutandis „zmieniając to, co powinno być zmienione; po dokonaniu niezbędnych zmian; z uwzględnieniem istniejących różnic”;, a klient może zawsze powołać się na obowiązujące postanowienie, które jest dla niego najwygodniejsze i warunki są korzystne w przypadku sprzecznych warunków.

Artykuł 4 - Oferta

1. Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega dodatkowym warunkom, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych lub oferowanych usług. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę oferty przez klienta Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje obrazy, są one prawdziwą reprezentacją oferowanych produktów, usług lub treści cyfrowych. Oczywiste omyłki w ofercie nie są dla przedsiębiorcy wiążące.
3. Każda oferta zawiera dokłądne i informacje, żeby dla klienta było jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.

Artykuł 5 - Umowa

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w artykule nr. 4, umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez klienta oferty i spełnienia warunków z nią związanych.
2. Jeżeli klient przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
3. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego. Jeżeli klient chce zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie w tym celu odpowiednie środki bezpieczeństwa.
4. W ramach prawnych przedsiębiorca może dowiedzieć się, czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego dochodzenia przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, ma prawo odmówić realizacji zamówienia lub wniosku z uzasadnieniem lub dołączyć do wykonania specjalne warunki.
5. Przedsiębiorca prześle konsumentowi wszelkie informacje najpóźniej w momencie dostarczenia produktu, usługi lub treści cyfrowych, na piśmie lub w taki sposób, aby mógł być przechowywany przez klienta w przystępny sposób na trwałym nośniku danych. Przesłane zostaną następujące dane:
5.1. Adres dostaw placówki przedsiębiorcy, do której klient może zgłosić reklamację został wymieniony;
5.2. Na jakich warunkach i w jaki sposób Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub wyraźne oświadczenie o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy;
5.3. Informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie przy zakupie;
5.4. Cenę wraz z wszystkimi podatkami produktu, usługi lub treści cyfrowych; w odpowiednim zakresie koszty dostawy; oraz sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy zawartej na odległość;
5.5. Warunki rozwiązania umowy, umowa zawierana jest na okres dłuższy niż rok i jest zawarta na czas nieokreślony;
6. Jeśli klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, odbywa się to przy użyciu formularza odstąpienia od umowy.

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy

Dla produktów:

1. Klient może rozwiązać umowę dotyczącą zakupu produktu w okresie do namysłu wynoszącym 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zapytać klienta o przyczynę odstąpienia, ale nie zobowiązuje go do podania powodu (przyczyn).
2. Okres do namysłu o którym mowa w artykule nr.1, rozpoczyna się w dniu, w którym klient lub osoba trzecia wyznaczona z góry przez klienta, która nie jest przewoźnikiem, otrzymała produkt lub:
2.1. Jeżeli klient zamówił kilka produktów w tej samej kolejności: w dniu, w którym klient lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymał ostatni produkt. Przedsiębiorca może, o ile wyraźnie poinformował o tym klienta przed złożeniem zamówienia, odmówić zamówienia kilku produktów o różnych terminach dostawy.
2.2. Jeżeli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek od Klienta od wyznaczonej przez niego osoby trzeciej, otrzymała ostatnią część przesyłki;
2.3. W przypadku umów o regularne dostarczanie produktów przez określony czas: w dniu, w którym klient lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymał pierwszy produkt.

W przypadku usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku:

1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług oraz umowę o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, w terminie 14 dni bez podania przyczyn. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o przyczynę odstąpienia, ale nie zobowiązuje go do podania powodu (przyczyn).
2. Podwójny termin, o którym mowa w Artykule 6 punkt 2.1, rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy.

Przedłużony okres odstąpienia od umowy dla produktów, usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeśli nie poinformujesz o prawie do odstąpienia od umowy:
1. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył klientowi wymaganej prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, okres na namysł wygaśnie dwanaście miesięcy po zakończeniu pierwotnego okresu na namysł, określonego zgodnie z poprzednimi paragrafami niniejszego artykuł.
2. Jeżeli przedsiębiorca dostarczył klientowi informacje, o których mowa w poprzednim akapicie w ciągu dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia pierwotnego okresu odstąpienia od umowy, okres odstąpienia od umowy wygasa 14 dni po dniu, w którym konsument otrzymał te informacje.

Artykuł 7 - Obowiązki klienta

1. W okresie namysłu klient będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Podstawową zasadą jest tutaj, że klient może obchodzić się z produktem i sprawdzać go tylko tak, jak mógłby to zrobić w sklepie.
2. Klient odpowiada tylko za utratę wartości produktu będącą wynikiem sposobu obchodzenia się z produktem wykraczającego poza dozwolony w punkcie nr.1 tego artykułu.
3. Klient nie ponosi odpowiedzialności za amortyzację produktu, jeżeli przedsiębiorca nie przekazał mu wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia przed lub przy zawarciu umowy.

Artykuł 8 - Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy i kosztów

1.Jeśli klient korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, musi zgłosić to przedsiębiorcy w okresie odstąpienia od umowy za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób.
2. Jak najszybciej, ale w ciągu 14 dni od dnia następującego po zgłoszeniu, o którym mowa w punkcie nr.1, klient zwraca produkt lub przekazuje go (upoważnionemu przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. Klient w każdym przypadku przestrzegał okresu zwrotu, jeśli zwróci produkt przed upływem okresu refleksji.
3. Klient zwraca produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, o ile to możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.
4. Ryzyko i odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonanie prawa odstąpienia spoczywa na kliencie.
5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli przedsiębiorca nie zgłosił, że klient ma ponieść te koszty lub jeżeli przedsiębiorca wskaże, że sam poniesie, to klient nie musi ponosić kosztów zwrotu.
6. Jeżeli klient wycofa się po uprzednim wyraźnym zażądaniu, aby świadczenie usługi lub dostawa gazu, wody lub energii elektrycznej, które nie zostały przygotowane do sprzedaży w ograniczonej objętości lub określonej ilości, rozpoczęły się w okresie namysłu, klient jest przedsiębiorcy winien kwotę, która jest proporcjonalna do tej części zobowiązania, która została wykonana przez przedsiębiorcę w chwili odstąpienia, w porównaniu do pełnego wykonania zobowiązania.
7. Klient nie ponosi żadnych kosztów z tytułu świadczenia usług ciepłowniczych, jeżeli:
7.1. Przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi wymaganej prawem informacji o prawie odstąpienia, zwrocie kosztów w przypadku odstąpienia lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, lub;
7.2. Klient zażądał wyraźnie rozpoczęcia świadczenia usługi lub dostawy gazu, wody, energii elektrycznej lub ogrzewania miejskiego w okresie namysłu.
8. Klient nie ponosi kosztów za dostarczenie całości lub części treści cyfrowych niedostarczonych na digitalnym nośniku, jeżeli:
8.1. Przed jej dostarczeniem nie wyraził wyraźnej zgody na rozpoczęcie realizacji umowy przed upływem okresu do namysłu;
8.2. W momencie wyrażenia zgody nie przyznał się do utraty prawa do odstąpienia od umowy; lub
8.3. Przedsiębiorca musi potwierdzić oświadczenie klienta.
9. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy wszelkie dodatkowe umowy zostaną rozwiązane z mocy prawa.

Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy

1. Jeżeli przedsiębiorca umożliwi klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie prześle potwierdzenie odbioru
2. Firma niezwłocznie w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia odstąpienia od umowy, dokonuje wszelkich płatności od konsumenta, w tym przyszłej dostawy naliczonej przez przedsiębiorcę za produkt pośredni. Przedsiębiorca, który sam odbierze produkt, może poczekać ze zwrotem do momentu otrzymania produktu lub wykazania przez klienta, że ​​zwrócił produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
3. Przedsiębiorca korzysta z takiego samego sposobu płatności zwrotu, jakiego użył Klient chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób. Zwrot kosztów jest dla klienta bezpłatny.
4. Jeżeli klient wybrał droższy sposób dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za droższy sposób.

Artykuł 10 - Wykluczenie prawa do odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca może wyłączyć produkty i usługi z prawa odstąpienia od umowy ale tylko jeśli przedsiębiorca wyraźnie to zaznaczył w ofercie przed zawarciem umowy:
1. Produkty lub usługi, których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy.
2. Umowy zawierane podczas aukcji publicznej. Aukcja publiczna oznacza sposób sprzedaży, w którym przedsiębiorca pod kierunkiem prowadzącego aukcję oferuje produkty, treści cyfrowe lub usługi klientowi, który osobiście uczestniczy lub ma możliwość osobistego stawienia się na aukcji, oraz wygrywającemu licytantowi jest zobowiązany do produkowania , treści cyfrowych lub usług.
3. Umowy o świadczenie usług, po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko w przypadku, gdy:
4. Wdrożenie rozpoczęło się wraz z wprowadzeniem konsumenta;
5. Konsument oświadczył, że utraci prawo odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę;
6. Impreza turystyczna, o której mowa w Artykule 7:500 holenderskiego Kodeksu Cywilnego i umowy o przewozie osób;
7. Umowa o świadczenie usług noclegowych, o ile termin realizacji jest przewidziany w umowie i innych niż do celów mieszkaniowych, przewozu towarów, najmu samochodów i gastronomii;
8. Umów dotyczących wypoczynku, jeżeli w umowie przewidziano określony termin lub okres do jej realizacji;
9. Produkty wyprodukowane według specyfikacji konsumenta, wyprodukowane na podstawie indywidualnego wyboru konsumenta, wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
10.  Produkty, które szybko się psują lub mają ograniczony okres przydatności do spożycia;
11.  Zapieczętowane produkty, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i których pieczęć została zerwana po dostarczeniu;
12.  Produkty, które ze względu na swój charakter zostały zmieszane z innymi produktami po dostarczeniu;
13. Napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawieraniu umowy, ale których dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach, a których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
14.  Zapieczętowane nagrania audio, wideo i oprogramowanie komputerowe, których pieczęć została złamana po dostarczeniu;
15. Gazety, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem ich prenumeraty;
16. Dostarczanie treści cyfrowych innych niż na materialnym nośniku, ale tylko wtedy, gdy:
17. Egzekucja rozpoczęła się za wyraźną uprzednią zgodą klient;
18. Klient oświadczył, że traci prawo do odstąpienia od umowy.

Artykuł 11 - Cena

1. W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów lub usług nie zostaną podwyższone, z zastrzeżeniem zmian cen ze względu na zmiany stawek VAT.
2. W przeciwieństwie do poprzedniego paragrafu, przedsiębiorca może oferować ceny zmienne za produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Ta zależność od wahań oraz fakt, że podane ceny są cenami docelowymi, są podane w ofercie.
3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów lub postanowień ustawowych.
4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to zastrzegł i:
4.1. Wynikają z przepisów ustawowych lub przepisów; z
4.2. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem od dnia podwyższenia ceny.
5. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 12 - Zgodność i dodatkowa gwarancja

1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty lub usługi zgodne będa z umową, specyfikacjami określonymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności lub użyteczności oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu zawarcia umowy lub przepisami rządowymi. Jeśli zostało to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się również do innago niż normalnego użytkowania.
2. Dodatkowa gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nie ogranicza uprawnień ustawowych i stanowi, że klient może rządać od przedsiębiorcy dodatkowej gwarancji w ramach umowy, jeśli przedsiębiorca nie wywiązał się ze swojej części umowy.
3. Przez dodatkową gwarancję rozumie się każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w którym przyznaje on klientowi pewne prawa lub roszczenia wykraczające poza to, co jest wymagane prawem w przypadku, gdy nie spełnił on swojej części zobowiązanie umową.

Artykuł 13 - Dostawa i egzekucja

1. Dostawca dołoży największej możliwej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
2. Miejscem dostawy jest adres podany dostawcy przez klienta.
3. Z należytym przestrzeganiem postanowień artykułu 4 niniejszych ogólnych warunków, dostawca wykona przyjęte zamówienia najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub zamówienie nie może zostać zrealizowane lub zrealizowane tylko częściowo, klient zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku klientowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów i dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.
4. Po rozwiązaniu zgodnie z poprzednim paragrafem dostawca niezwłocznie zwróci kwotę, którą zapłacił klient.
5. Ryzyko uszkodzenia lub utraty produktów spoczywa na dostawcy do momentu dostarczenia do klienta lub wcześniej wyznaczonego i podanego dostawcy przedstawiciela, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 14 - Czas trwania transakcji: anulowanie i przedłużenie

1. Anulowanie:

1.1. Klient może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony, która obejmuje regularne dostarczanie produktów lub usług, z zachowaniem uzgodnionych zasad odstąpienia i okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc.
1.2. Klient może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony i obejmującą regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w każdym czasie pod koniec wyznaczonego terminu, z należytym poszanowaniem uzgodnionej zasady anulowania i okresu wypowiedzenia, maksymalnie jeden miesiąc.
1.3. Klient może zawierać umowy, o których mowa w punktach poprzednich.
1.4. Anulować w dowolnym momencie i nie ograniczać się do anulowania w określonym czasie lub w określonym okresie.
1.5. Anulować w dowolnym momencie nie ograniczają się do określonego czasu lub okresu.
1.6. Anulować zawsze z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki przedsiębiorca dla siebie ustalił.

2. Przedłużenie:

2.1. Umowa zawarta na czas określony, która obejmuje regularne dostarczanie produktów lub usług, nie może być automatycznie przedłużana lub odnawiana na czas określony.
2.2. W przeciwieństwie do poprzedniego paragrafu, umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostarczanie codziennych wiadomości oraz tygodników i czasopism może zostać automatycznie przedłużona na czas określony, maksymalnie do trzech miesięcy, jeżeli klient przedłużył to, może wypowiedzieć umowę pod koniec przedłużenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc.
2.3. Umowa, która została zawarta na czas określony i obejmuje regularne dostarczanie produktów lub usług, może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony, jeśli klient ma prawo do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż miesiąc. Okres wypowiedzenia wynosi maksymalnie trzy miesiące, jeśli umowa obejmuje regularne, ale rzadziej niż raz w miesiącu, dostarczanie dzienników, wiadomości i tygodników oraz czasopism.
2.4.. Umowa na czas określony i regularne dostarczanie codziennych, cotygodniowych gazet i czasopism (subskrypcja próbna lub wstępna) nie jest automatycznie kontynuowana i kończy się automatycznie po okresie próbnym lub wstępnym.

3. Czas trwania:

3.1. Jeżeli umowa trwa dłużej niż jeden rok, klient może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie po upływie jednego roku z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc, chyba że zasadność i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu przed upływem uzgodnionego okresu.

Artykuł 15 - Płatność

1. O ile umowa lub dodatkowe warunki nie stanowią inaczej, kwoty należne od klienta muszą zostać zapłacone w ciągu 14 dni po rozpoczęciu okresu odstąpienia od umowy lub w przypadku braku okresu odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni dni po zawarciu umowy. W przypadku umowy o świadczenie usługi termin ten rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.
2. W przypadku sprzedaży produktów klientom konsument nie może być nigdy zobowiązany na ogólnych warunkach do zapłaty więcej niż 50% z góry. Jeżeli przewidziana jest zaliczka, klient nie może dochodzić żadnych praw w odniesieniu do realizacji odpowiedniego zamówienia lub usługi przed zapłaceniem określonej zaliczki.
3. Klient ma obowiązek niezwłocznie zgłosić nieścisłości przedsiębiorcy dotyczących danych do płatności.
4. Jeżeli klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie, po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o opóźnionej płatności i wyznaczeniu przez przedsiębiorcę terminu 14 dni na dalsze wywiązywanie się z zobowiązań płatniczych, po niewykonaniu zobowiązania do zapłaty w tym 14-dniowym terminie, od należnej jeszcze kwoty będą należne odsetki ustawowe, a przedsiębiorca jest uprawniony do obciążenia poniesionymi przez niego pozasądowymi kosztami windykacji. Te koszty windykacji wynoszą maksymalnie: 15% od zaległych kwot do 2500 EUR; 10% na następne 2500 € i 5% na następne 5000 € przy minimum 40 €, =. Przedsiębiorca może odstąpić od podanych kwot i procentów na korzyść konsumenta.

Artykuł 16 - Postępowanie reklamacyjne

1. Przedsiębiorca dysponuje odpowiednią procedurą reklamacyjną i rozpatruje reklamację zgodnie z trybem reklamacyjnym.
2. Reklamacje dotyczące realizacji umowy należy zgłaszać przedsiębiorcy wyczerpująco i wyraźnie w rozsądnym terminie po stwierdzeniu przez klienta wad.
3. Reklamacje zgłoszone przedsiębiorcy zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni potwierdzeniem odbioru i wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
4. Reklamację produktu lub usługi przedsiębiorcy można również złożyć za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie konsumenckiej serwisu Thuiswinkel.org lub www.thuiswinkel.org. Skarga jest wysyłana zarówno do zainteresowanego przedsiębiorcy, jak Thuiswinkel.org.
5. Konsument musi dać przedsiębiorcy co najmniej 4 tygodnie na rozpatrzenie reklamacji po wzajemnych konsultacjach. Po upływie tego terminu powstaje spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporu.

Artykuł 17 - Spory

1. Do umów pomiędzy przedsiębiorcą oraz postanowień niniejszych ogólnych warunków stosuje się wyłącznie prawo holenderskie.
2. Spory między klientam a przedsiębiorcą dotyczące zawarcia lub realizacji umów w zakresie towarów i usług, które mają być dostarczone przez tego przedsiębiorcę, mogą, z zachowaniem poniższych postanowień, być wnoszone zarówno przez konsumenta, jak i przedsiębiorcę do Komisji Rozjemczej Thuiswinkel, PO Box 90600, 2509 LP, Haga (www.sgc.nl).
3. Spór będzie rozstrzygany przez komisję rozjemczą tylko wtedy, gdy klient najpierw złożył skargę przedsiębiorcy w rozsądnym terminie.
4. Jeżeli reklamacja nie prowadzi do rozwiązania, spór należy złożyć na piśmie lub w innej formie ustalonej przez Komisję, nie później niż 12 miesięcy od dnia, w którym konsument złożył reklamację przedsiębiorcy.
5. Jeżeli klient chce zgłosić spór na komisję mediacyjną, przedsiębiorca jest związany tym wyborem. W idealnym przypadku klient powinien najpierw zgłosić to przedsiębiorcy.
6. Jeżeli przedsiębiorca chce skierować spór do Komisji Rozjemczej, klient musi w ciągu pięciu tygodni od pisemnego wniosku przedsiębiorcy w tym celu określić na piśmie, czy chce to zrobić, czy też chce, aby spór został rozpatrzony przez właściwego sędziego. Jeżeli przedsiębiorca nie zostanie poinformowany o wyborze klienta w terminie pięciu tygodni, przedsiębiorca ma prawo skierować spór do właściwego sądu.
7.  Komisja rozjemcza podejmuje decyzję na warunkach określonych w regulaminie Komisji Rozjemczej (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Decyzje Komisji Rozjemczej podejmowane są w formie wiążącej porady.
8. Komisja Rozjemcza nie zajmie się sporem lub przerwaniem obsługi, jeśli przedsiębiorca uzyskał zawieszenie płatności, zbankrutował lub faktycznie zakończył swoją działalność gospodarczą, zanim spór został rozpatrzony przez komisję na rozprawie i zapadł ostateczny werdykt.
9. Jeżeli oprócz Komisji ds. Sporów Thuiswinkel jest inna komisja ds. sporów uznana lub powiązana ze Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) lub Financial Services Complaints Institute (Kifid), Komisja ds. Sporów Thuiswinkel jest odpowiedzialna za spory dotyczące głównie sposób sprzedaży lub usług na odległość. W przypadku wszystkich innych sporów inny uznany komitet ds. sporów związany z SGC lub Kifid.

Artykuł 18 - Postanowienia dodatkowe

Postanowienia dodatkowe lub postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą działać na niekorzyść klienta i muszą być zapisane w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mogły być przez klienta przechowywane w przystępny sposób na trwałym nośniku danych.